Ajuda

L’art toolkit de la UOC presenta les eines agrupades per tipologia i ordenades
alfabèticament. El filtre permet seleccionar tipus d’eines i temes, cosa que facilita l’accés i la
navegació. Com qualsevol caixa d’eines, es tracta d’un recurs viu; és a dir, al llarg del temps
anirem actualitzant i ajustant les eines, i també n’incorporarem de noves.

Temes
Els temes actuals són els següents:
Dibuix
Disseny
Història de l’art
Pintura

Tipus d’eines
Les eines es classifiquen en funció de si són:
Eines accessòries
Eines de suport
Tècniques seques
Tècniques humides