Comptafils

Autora: Mireia Cebrian

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Amalia Creus (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Disseny

Lent de gran augment suportada per una estructura plegable constituïda per tres parts articulades de metall o plàstic. S’empra en les arts gràfiques per a comprovar els punts de les trames impreses en semitons, registre roseta i color. Al seu torn permet distingir detalls de petites dimensions en tipografia, fotografia i impressió.

Descripció

El comptafils consisteix en una lupa especialitzada que va ser inventada pel sector tèxtil per a poder comptabilitzar el nombre de fils que componen una trama i el tipus d’entramat que compon un sol teixit i verificar-ne així la qualitat.

Antigament solien ser de mitja polzada de costat; actualment són habitualment de 20 x 20 mm i de 10 augments, 10x.

Tipus de comptafils amb diferent capacitat d’augment: http://tpmequipos.com/images/4902/peak-2003.jpg

En l’actualitat es tracta d’un dels instruments òptics més populars en les arts gràfiques, que permet situar la lent a la distància focal òptima sobre el material o la imatge que es vol observar.

Aquesta lent d’augment s’utilitza per a comprovar els punts de les trames de semitons.

En la indústria gràfica la trama de punts és un mètode creat per a la reproducció de les imatges en semitons. Va ser un descobriment de l’il·lustrador i impressor nord-americà Benjamí Day (1838-1916), que va desenvolupar aquest mètode per a reproduir les llums i ombres d’una imatge en els seus impresos.

Comptafils metàl·lic de 10x muntat i plegat: https://www.grupobillingham.com/lupa-cuentahilos-de-metal-10x

Aplicacions / Usos

Totes les impressions a color s’aconsegueixen mitjançant la superposició de les 4 planxes CMYK (tintes cian, magenta, groc i negre), que han de coincidir perfectament unes sobre les altres; així es crea una quadricromia.

El comptafils permet a l’impressor revisar que aquesta superposició s’estigui complint correctament en el procés d’impressió.

Si ens proposem observar al detall un material imprès, ens serà molt més fàcil identificar en quin procés d’impressió s’ha fet si utilitzem un comptafils. Vegem com una mateixa tipografia observada a través del comptafils ens permet diferenciar detalls propis i distintius dels diferents processos d’impressió. D’esquerra a dreta, flexografia, offset i gravat en relleu.

Altres referències / Per saber-ne més

Enllaços
http://www.eltipodelaimprenta.com/blog/el-ojo-que-todo-lo-ve/
http://impresosnuevomundo.com/las-marcas-registro-la-impresion/
http://cgsign.blogspot.com.es/2010/03/semitonos-tramas-halftones-y-registro.html
http://proyectoidis.org/semitono/
https://laprestampa.wordpress.com/2015/05/19/sistemas-de-impresion-en-bajo-relieve/

Enllaços vídeos
https://www.youtube.com/watch?v=VYaU5ltU76I