Musée du Louvre

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.louvre.fr

Contextualització

L’origen d’aquest museu és la col·lecció privada de la monarquia francesa. Va obrir les portes l’any 1793, després de la Revolució francesa, per fer-la accessible al públic, en aquell moment molt minoritari. El seu fons va créixer especialment amb les campanyes militars de Napoleó. La col·lecció està formada per art occidental des de l’edat mitjana fins a l’any 1848 i per peces d’art de civilitzacions antigues. El palau del Louvre és un edifici històric, que va ser residència de la monarquia francesa, construït al final del segle XII i reformat i ampliat en nombroses ocasions. És el museu més gran del món.

Seccions relevants

OEUVRES & PALAIS

  • Collections et départements
  • Rechercher une oeuvre
  • Les incontournables
  • Histoire du Louvre

Usos

  • Collections et départements: Dona una visió dels diferents tipus de peces i procedències que formen la col·lecció.
  • Rechercher une oeuvre: Permet fer cerques concretes d’una obra, un artista o un tema. Les obres van acompanyades d’una anàlisi formal i en alguns casos inclouen bibliografia complementària
  • Les incontournables: Selecció d’obres feta a partir de diferents temàtiques que són una mostra dels fons més rellevants del museu.
  • Histoire du Louvre: Aquesta secció fa un repàs a la història de l’edifici i la col·lecció, i permet veure el lligams entre l’evolució d’aquesta institució, la història de França i l’urbanisme de París. Inclou vídeos explicatius.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles i vídeos.