Museu Nacional d’Art de Catalunya

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.museunacional.cat

Contextualització

Aquest museu amb seu a Barcelona té l’objectiu de preservar i difondre l’art català produït des de l’època medieval fins als anys cinquanta. A banda de pintura i escultura, disposa d’un gabinet de dibuixos, gravats i cartells, una col·lecció important de fotografia, numismàtica i arts decoratives. El web ofereix informació dels avatars i la història del museu des de la seva creació.

Seccions relevants

COL·LECCIÓ

  • Un cop d’ull
  • Catàleg
  • Glossari
  • Història de la col·lecció

Usos

  • Un cop d’ull: Presenta les diferents seccions del museu i des d’aquestes enllaça amb explicacions detallades i didàctiques del període històric i artístic que dona nom a cada apartat. Es mostren les peces del museu més rellevants de cada període.
  • Fons de la col·lecció: Selecció d’obres de les diferents seccions i departaments del museu i també la possibilitat de fer cerques tant per artistes, com per cronologia, tècniques i temes.
  • Glossari: És un diccionari de termes artístics especialment vinculats amb els períodes artístics que estan representats en la col·lecció. Les definicions són sintètiques i clares, i van acompanyades d’il·lustracions i exemples.
  • Història de la col·lecció: Eix cronològic que resumeix la història del museu.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles, bibliografia, àudios i vídeos.