The Metropolitan Museum of Art

Autora: Sol Enjuanes Puyol

La revisió d’aquest material docent ha estat coordinada per la professora: Muriel Gómez Pradas (2019)

Cap part d’aquesta publicació, incloent-hi el disseny general i la coberta, no pot ser copiada, reproduïda, emmagatzemada o transmesa de cap manera ni per cap mitjà, tant si és elèctric com químic, mecànic, òptic, de gravació, de fotocòpia o per altres mètodes, sense l’autorització prèvia per escrit dels titulars dels drets.

Temàtica

  • Història de l'art

www.metmuseum.org

Contextualització

The Metropolitan Museum of Art, conegut com The MET, és un museu de Nova York que col·lecciona, conserva, estudia i exposa obres d’art de totes les èpoques i de diferents cultures amb l’objectiu de facilitar-ne el seu coneixement i potenciar-ne la difusió.

Seccions relevants

ART

  • Collection
  • Timeline: Heilbrun Timeline of Art History
  • Online Features / The Artist Project

Usos

  • Collection: Posa a l’abast les obres que formen part del fons del museu amb una fitxa completa, un breu comentari i una relació d’obres que hi tenen alguna connexió.
  • Timeline: Dibuixa una seqüència cronologia, geogràfica i temàtica que permet situar en el temps i la geografia mundial els objectes i les obres d’art de la col·lecció. Inclou enllaços a una selecció de textos breus sobre temàtiques tan diverses com el fons del propi museu.
  • Online features / The artist project: Presenta els fruits d’un projecte que convida artistes actuals a què facin una relectura d’alguna peça del fons del museu. La proposa vol encoratjar els artistes, però també el públic, a projectar la seva pròpia mirada sobre la col·lecció i a establir un diàleg viu entre els llenguatges plàstics del passat i els actuals.

Material que posa a l’abast

Imatges, articles i bibliografia.