Tècniques: Buidar

Autor: Víctor Masferrer

L'encàrrec i la creació d'aquest recurs d'aprenentatge UOC han estat coordinats per la professora: Aida Sánchez de Serdio (2020)

Els textos i imatges publicats en aquesta obra estan subjectes (llevat que s'indiqui el contrari) a una llicència de Reconeixement-Compartir igual (BY-SA) v.3.0 Espanya de Creative Commons. Podeu modificar l'obra, reproduirla, distribuir-la o comunicar-la públicament sempre que en citeu l'autor i la font (FUOC. Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya), i sempre que l'obra derivada quedi subjecta a la mateixa llicència que el material original. La llicència completa es pot consultar a http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/legalcode.ca

Temàtica

 • Escultura

Janine Antoni (1993). Llepar i ensabonar
Disponible a: https://coleccion.caixaforum.com/obra/-/obra/acf0637/lameryenjabonar
Consulta 02/03/2020

Descripció

Aquesta tècnica consisteix a obtenir un positiu o un negatiu mitjançant el buidatge en un motlle d’una matèria en estat líquid que s’anomena colada i que se solidificarà posteriorment. Per a fer aquest procés s’ha d’entendre primer què és un motlle i els diferents processos de fabricació de motlles. La immensa majoria dels objectes que ens envolten són producte de la rèplica en massa a partir de motlles, la qual cosa ha contribuït a abaratir-ne el cost i facilitar-ne la difusió.

Tipologies

1) Motlles

Un motlle és una forma que embolcalla un altre objecte i que, en separar-la, ens proporciona un «negatiu» de l’objecte, una rèplica invertida. Per a fer un motlle cal conèixer bé les característiques de l’objecte que cal reproduir: si la forma és complexa, si resistirà l’aplicació d’uns o altres materials sobre la seva superfície, quin tipus de desemmotllador haurem d’utilitzar, etc. En aquest apartat farem servir vídeos per a explicar un procés complex que varia segons els condicionants de cada peça, en els quals anirem veient diverses possibilitats de buidatge.

a) Motlles en caixa o bloc

Es caracteritzen per la seva forma externa de contenidor prismàtic o cilíndric, i poden constar d’una o més peces segons el model que calgui reproduir. Solen utilitzar-se per a objectes petits, ja que se sol gastar força material i poden arribar a pesar molt. A continuació veurem els casos més comuns a partir d’exemples concrets.

 • De guix

El guix permet la còpia directa d’un objecte i la realització d’un motlle de més de dues peces. Aquest vídeo ofereix informació bàsica per a fer motlles.

Fotograma del vídeo: Molde en bloque
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?time_continue=450&v=i2cV2kMrzCk
Consulta del 02/03/2020

 • De silicona

Aquest vídeo mostra com utilitzar un motlle de silicona en bloc per a la reproducció d’objectes petits.

Fotograma del vídeo: Pequeños moldes de silicona en bloque
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=drbixzxafss
Consulta del 02/03/2020

 • De sorra

Aquest vídeo mostra exemples de fosa a la sorra amb motlle en caixa per a fer un model de poliestirè o porexpan. És interessant observar com un procés industrial complex es pot arribar a realitzar amb mitjans senzills i relativament assequibles.

Fotograma del vídeo: Fundición con molde de arena
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=lx5uue1ygni
Consulta del 02/03/2020

Aquí veiem un vídeo d’estudiants d’enginyeria mecànica que il·lustra el mateix procediment, aquesta vegada amb un model de cera.

Fotograma del vídeo: Fundición en moldes de arena con parafina
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=qsdpuab1bvo
Consulta del 02/03/2020

 • De terra

En aquest vídeo es pot veure una interessant utilització de motlles de terra per a la realització d’escultura en ceràmica.

Fotograma del vídeo: Gryder Silt Casting Demonstration
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=ow5v3odyuyq
Consulta del 02/03/2020

 • De fusta

La tècnica que es mostra en aquest vídeo s’utilitza en construcció i s’anomena tàpia. En el vídeo es pot veure la realització d’un bloc amb terra mitjançant un encofrat o motlle de fusta.

Fotograma del vídeo: Rammed Earth Construction.
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=cc49lmbkvfe
Consulta del 02/03/2020

b) Motlles estampats

Com hem dit, els motlles en caixa són pesats, per la qual cosa de vegades és més efectiu fer motlles en capes o «estampats» de peces rígides o de membrana flexible.

 • Motlle en peces

En aquest vídeo es mostra l’ús de motlles per a la realització d’un relleu i d’una peça volumètrica de volum rodó.

Fotograma del vídeo: Vaciado en escayola
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=nlbdclsjaia
Consulta del 02/03/2020

En aquest vídeo veiem la reproducció d’un objecte de cera mitjançant un motlle en peces.

Fotograma del vídeo: Molde en piezas
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=wedby1zfbhm
Consulta del 02/03/2020

 • D’argila o plastilina

En el minut 4:45 d’aquest vídeo es veu el procés de reproducció d’un relleu. Pot fer-se tant amb plastilina com argila.

Fotograma del vídeo: Cómo hacer un MOLDE DE PLASTILINA – Curso moldeado 01
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=artwanolkbg
Consulta del 02/03/2020

I en aquest vídeo veiem el buidatge amb barbotina per a la còpia d’un objecte per estampat en ceràmica mitjançant motlle.

Fotograma del vídeo: Molde en bloque
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=ztntwjankbu
Consulta del 02/03/2020

 • De fibra de vidre i resina

Aquest vídeo permet fixar-se en les possibilitats d’acabat del material.

Fotograma del vídeo: Fabricación de moldes en fibra de vidrio
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=fhvc5x1awts
Consulta del 02/03/2020

 • Motlles de membrana

Aquí es pot veure un motlle amb coberta i membrana de silicona. El vídeo promociona el producte per a utilitzar com a coberta, però podria ser perfectament de guix.

Fotograma del vídeo: Tutorial: Molde de silicona con carcasa
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=urfcpsigdcg
Consulta del 02/03/2020

L’alginat o «pasta de dentista» també pot ser molt útil com a motlle de membrana. Es tracta d’una substància química elaborada a partir d’algues, molt eficaç per a reproduccions ràpides i amb un alt nivell de detall. Té l’avantatge de poder utilitzar-se directament sobre la pell. La «coberta» es pot reforçar amb benes de guix, per exemple. En aquest vídeo es pot apreciar la rapidesa i la precisió del procés (es pot obviar la marca que es mostra en el vídeo; hi ha molts distribuïdors i marques). Es poden fer tant motlles en caixa com de membrana (els quals s’expliquen més endavant).

Fotograma del vídeo: Cómo hacer un molde y un vaciado en yeso de una mano usando el kit básico de alginato Alja-Safe®
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=s79kbnx3qci
Consulta del 02/03/2020

 • Motlle perdut

En aquest vídeo es pot veure la realització d’un motlle perdut. Requereix menys peces i, per tant, es guanya temps, però té l’inconvenient que només se’n pot fer una còpia, ja que el motlle es destrueix en el procés de reproducció.

Fotograma del vídeo: Molde perdido (resumen)
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=zheju1c2ioe
Consulta del 02/03/2020

2) Positivació

Com hem vist, hi ha una gran varietat de possibilitats de positivació. Tota matèria que pugui passar d’estat líquid a sòlid és susceptible de ser utilitzada com a material per a emmotllar. Aquí podem veure una relació dels materials més comuns, però la recerca està oberta:

 • guix
 • silicona
 • resina (polièster, poliuretà, acrílica, epoxi, amb càrregues, etc.)
 • formigó
 • sabons i altres productes químics
 • matèria orgànica (amb enduridors o per enduriment natural, com la xocolata o la mantega)
 • argila

3) Cera perduda

La tècnica de reproducció a la cera perduda mereix un capítol apart. Gràcies a la possibilitat de transformar-se en estat líquid és molt útil per a realitzar tota mena de reproduccions i motlles. És especialment adequada per a fer reproduccions ràpides d’objectes de mida petita i mitjana amb la tècnica de bany o immersió en cera de l’objecte.

Aquí es veu un procés complex i d’elaboració artesanal: la reproducció en cera a partir de motlles de guix per a la utilització posterior de la peça de cera en la reproducció de bronze.

Fotograma del vídeo: Técnica de fundición en bronce a la cera perdida
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=msqazcapftk
Consulta del 02/03/2020

I aquí es veu el procés de la realització d’una fulla a mig camí entre la joieria i l’escultura.

Fotograma del vídeo: Proceso de fundición a la cera perdida
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=biik5ve65da
Consulta del 02/03/2020

En aquest vídeo es mostra un procés de fosa amb cera perduda molt industrialitzat.

Fotograma del vídeo: Microfusión. Fundición a la cera perdida
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=fah5dtebl5k
Consulta del 02/03/2020

Finalment, en aquest vídeo es pot veure el procés de realització d’un motlle per immersió que permet entendre millor tots els passos.

Fotograma del vídeo: Moldes en cera
Disponible a: https://www.youtube.com/watch?v=v2q6k_24q88
Consulta del 02/03/2020

Per saber-ne més

A. A. V. V. (1982). Guía completa de escultura, modelado y cerámica. Técnicas y materiales. Madrid: Blume.

Codina, C. (2003). La joyería. Barcelona: Parramón.

Navarro Lizandra, J. L. (2011). Maquetas, modelos y moldes. Castelló de la Plana: Unión de Editoriales Universitarias Españolas.

Materials associats

Metall

Cera

Guix